Verejné obstarávanie

  PROFIL verejného obstarávateľa

  V zmysle § 22 Zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní zriaďuje Základná škola s
  materskou školou na internetovej stránke svoj „Profil verejného obstarávateľa":

  Identifikačné údaje obstarávateľa:
  Verejný obstarávateľ: Základná škola s materskou školou
  Sídlo: Podzávoz 2739, 02201 Čadca
  Štatutárny zástupca: Ing. Eva Gurová, riaditeľka školy

  Kontaktné údaje:
  e-mail: riaditel@zspodzavozca.edu.sk
  Tel. č.: 041/4334172, 0915822305
  IČO: 37812475
  DIČ: 2021666130

  Banka: Prima banka Slovensko, a.s.

  WEB: www.zspodzavozca.edu.sk

  Zadávanie zákaziek zabezpečuje Základná škola s materskou školou, Podzávoz 2739, 02201 Čadca prostredníctvom zamestnancov zodpovedných za obstaranie. Verejné obstarávanie sa vykonáva v súlade so Smernicou upravujúcou jednotný postup pri verejnom obstarávaní zákaziek na dodanie tovarov, na uskutočnenie stavebných prác a poskytovanie služieb.

  Podľa § 4 zákona o verejnom obstarávaní podľa finančných limitov sú:

  1. zákazky nadlimitné, zverejňované v Úradnom vestníku Európskej únie, ktorý je dostupný online na webovej stránke www.simap.eu.int, vo Vestníku verejného obstarávania, ktorý je dostupný aj on-line na webovej stránke Úradu pre verejné obstarávania v sekcii Vestník - www.uvo.gov.sk a vo svojom profile na svojej webovej stránke.

  2. zákazky podlimitné, zverejňované vo Vestníku verejného obstarávania, ktorý je dostupný aj online na webovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie v sekcii Vestník - www.uvo.gov.sk a vo svojom profile na svojej webovej stránke.

  3. zákazky podľa § 9 ods. 9, zverejňované vo svojom profile na svojej webovej stránke.

  Zodpovedný za VO: Ing. Eva Gurová


Odkazy:


  


 

zs_podzávoz © 2011