Prevádzkovateľ:   Základná škola s materskou školu,
                             Podzávoz 2739, 022 01 Čadca

zastúpený:           Ing. Eva Gurová, riaditeľka školy

je prevádzkovateľom podľa zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon  NR SR č. 18/2018 Z. z.“).

Každá dotknutá osoba môže kontaktovať zodpovednú osobu s otázkami týkajúcimi sa spracúvania jej osobných údajov a uplatňovania jej práv podľa zákona NR SR č.18/2018 Z. z. nasledovne:

osobne:   Základná škola s materskou školou, Podzávoz 2739, 022 01 Čadca
                kancelária č. 9,  2. pavilón,
                v čase  streda od 13,00 – 15,00 hod.

telefonicky:   +421 903 069 836

elektronickou poštou:   zodpovednaosoba@skolapodzavoz.sk

 

 
zs_podzávoz © 2011