Konzultačné hodiny pre rodičov 
  Pondelok    13,30  -  14,30        

Úradné hodiny riaditeľky školy pre verejnosť
  Pondelok    8,00 - 10,00        13,00 - 15,00
  Streda   8,00 - 10,00        13,00 - 15,00
  Piatok    8,00 - 10,00

Zvonenie v škole:
   1. hodina   07,35 - 08,20
   2. hodina   08,30 - 09,15
   3. hodina   09,25 - 10,10
   10,10 - 10,25  veľká prestávka - 15 minút
   4. hodina  10,25 - 11,10
   5. hodina  11,20 - 12,05
   6. hodina  12,15 - 13,00
  13,00 - 13,30  prestávka na obed - 30 minút
   7. hodina  13,30 - 14,10


Základné identifikačné údaje školy
   Názov školy  Základná škola s materskou školou
   Adresa školy  Podzávoz 2739, 02201 Čadca
   Telefón  041/4334172     
   E-mail  skola@skolapodzavoz.sk
   www sídlo  www.zspodzavozca.edu.sk
   Zriaďovateľ  Mesto Čadca, Námestie Slobody č. 30

Vedúci zamestnanci školy
Funkcia Priezvisko, meno Telefón Služobný  mobil e-mail
Riaditeľka Ing. Gurová Eva 041/
4334172
0915822305 riaditel@skolapodzavoz.sk
ZRŠ - MŠ Marta Jurišová
041/
4334183
ms@skolapodzavoz.sk
ZRŠ - ZŠ Mgr. Bučková Milada 041/
4334172
0911364929 skola@skolapodzavoz.sk

Poradné organy školy
Názov MZ, PK Vedúci Zastúpenie predmetov
MZ MŠ Mgr. Elena Jahodjarová
MZ 1.- 4. ročník Mgr. Anna Tomašcová všetky 1.-4.roč. okrem ANJ
PK - Matematika a práca s informáciami Mgr. Jana Ballová MAT, INF
PK - Jazyk a komunikácia - SJL Mgr. Erika Prívarová SJL
PK - Jazyk a komunikácia - CUJ Mgr. Jana Adamicová ANJ, NEJ, RUJ
PK - Človek a príroda Ing. Ľudmila Matyšáková CHEM, FYZ, BIO
PK - Človek a spoločnosť Mgr. Viera Ivanková DEJ, GEO, OBN
PK - Zdravie a pohyb Mgr. Ľubica Masnicová TSV

Rada školy

Meno a priezvisko
Predseda  Ing. Peter Lariš                 
Pedagogickí zamestnanci  Mgr. Jana Adamicová

 Viera Pecarová
Ostatní zamestnanci  Mgr. Alena Hujová
Zástupcovia rodičov  PhDr. Eva Larišová

 Martin Novysedlák

 Zuzana Poláčková

 Mgr. Jana Byrtusová
Zástupcovia zriaďovateľa  PhDr. Pavol Holeštiak, PhD.

 PaedDr. Ján Polák

 Mgr. Tomáš  Urbaníík

Rada rodičov - triedni dôverníci (2019/20)
Trieda Meno a priezvisko rodiča
I.A  Lenka Haladejová
I. B  Lenka Strýčková
II. ročník   Mgr. Renáta Mrvová
III. ročník  Lenka Hlavová
IV.A  Zuzana Švancárová
IV. B   Mgr. Monika Kyzeková
V. A   Iveta Vrtěnová
V. B  Jana Marjaková
VI. A   Jaroslav Gavlas
VI. B   Denisa Veselková
VII. A   Mgr. Lenka Sojková
VII. B   Lucia Prívarová
VIII. A   Martin Novysedlák
VIII. B   Rastislav Prengel
IX. A   PhDr. Eva Larišová
IX. B   Pavol Liščák

 
zs_podzávoz © 2011