Riaditeľstvo Základnej školy s materskou školou, Podzávoz 2739, 022 01 Čadca  prijme:

Učiteľa/ku pre nižšie stredné vzdelávanie v kombinácii
anglický jazyk a literatúra – výchova k občianstvu
na plný úväzok s nástupom ihneď.
Pracovný pomer – na dobu určitú 12 mesiacov.

Kvalifikačné predpoklady podľa platnej legislatívy.
Zaradenie do platovej triedy v zmysle nariadenie vlády SR č. 338/2019 Z. z. – príloha č.4.

Zoznam požadovaných dokladov:
• žiadosť o prijatie do zamestnania,
• štruktúrovaný životopis,
• doklady o ukončenom vzdelaní,
• súhlas na spracovanie osobných údajov  zmysle zákona  č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.

Požadované doklady zasielajte na adresu školy najneskôr do 18.09.2020.
Základná škola s materskou školou, Podzávoz 2739, 022 01 Čadca, alebo email: pam@skolapodzavoz.sk.
Kontaktná osoba: Ing. Eva Gurová, riaditeľka školy, tel. č. 0915 822 305zs_podzávoz © 2011